سلامت عمومی

سلامت عمومی

سلامت عمومی یا بهداشت عمومی اشاره به علم و هنر پیشگیری از بیماری، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت انسان از طریق تلاش‌های سازمان یافته و انتخاب آگاهانه جامعه و افراد دارد. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامتی فقط به معنی کمبود بیماری یا ضعف نیست. خوب بودن فیزیکی، ذهنی و اجتماعی مفهوم سلامت است.

سلامت عمومی یک علم بین رشته‌ای است. آمار زیستی، خدمات بهداشتی و تمامی وابسته‌های آنها، سلامت محیط، سلامت جامعه، سلامت رفتاری، سلامت اقتصادی، سیاست‌های عمومی، سلامت ذهنی، امنیت شغلی، مسائل جنسیتی در سلامت و سلامت باروری از موارد مهم در سلامت عمومی هستند. برای رشد کیفیت زندگی هدف سلامت و بهداشت عمومی جلوگیری و درمان بیماری، نظارت بر مشکلات و شاخص‌های سلامت و همچنین ارتقاء رفتارهای سلامت می‌باشد.