لنزهای تماسی انواع مختلف دارند، برخی برای تصحیح عیب انکساری چشم و جایگزین عینک استفاده می شوند و برخی از هم  لنزهای رنگی هستند که بخصوص خانمها برای زیبایی از آنها زیاد استفاده می کنند. این لنزها باید تحت نظر چشم پزشک استفاده شوند. نکته مهم اینکه حتما ازاستفاده طولانی مدت لنزهای تماسی بخصوص هنگام خواب باید پرهیز کرد.