بزرگی و کوچکی پستان ها علت مشخصی ندارند و همچون اندام دیگر با ویژگی های بدن  فرد مرتبط است.

فشار بزرگی بیش از حد پستان ها باعث تنگی نفس و تاثیرات مضر بر مهره های گردن می شود. در چنین شرایطی درمان مناسب جراحی است.