مسائل جنسی یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسانی بوده و اختلالات جنسی از جمله مسائلی هستند که ممکن است در هر جامعه‌ای سبب بروز برخی مشکلات شوند. رضایتمندی زناشویی از ارکان احساس پدیده خوشبختی در زندگی مشترک است.

عوامل متعددی در رضایت از زندگی زناشویی نقش دارند. یکی از مهمترین عوامل، روابط جنسی سالم و خوشایند است.  رضایتمندی جنسی شامل خشنودی از رابطه، رضایت از ارتباط کلامی جنسی و امنیت در برقراری رابطه جنسی است.