تشنج در اثر تب یکی از انواع تشنج است که برای والدین نگران کننده است. این تشنج شایع ترین نوع تشنج در بین کودکان زیر 5 سال است. در این سن شرایط مغز برای اینکه  بتواند گرما را تحمل کند محیا نیست، به همین دلیل حرارت ایجاد شده ناشی از تب باعث تشنج در کودک می شود.